Over de Stichting

Stichting Nabesa: Naar een Betere Samenleving!

Stichting Nabesa is op 23 december 2005 opgericht en statutair gevestigd in Tilburg.

Doelstelling:

1. Het doel van de stichting is om in overeenstemming met het gedachtegoed van L. Ron Hubbard maatschappelijke verbetering tot stand te brengen door activiteiten te ondernemen gericht op:
a. het bevorderen van de kennis over en de in achtneming van normen en waarden;
b. het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het geven van onderwijs;
c. het informeren over het bestaan van mensenrechten en het versterken van de mensenrechten;
d. het bevorderen van het geestelijke en lichamelijke welzijn:
e. het bevorderen van de oplossing van het drugsprobleem en de preventie van drugsverslaving:
f. het bevorderen van de oplossing van het criminaliteitsprobleem:
g. het verstrekken van hulp aan bijzondere doelgroepen (zoals ouderen en achtergestelden) en hulp bij calamiteiten in binnen- en buitenland met name in de Nederlandse Taalgebieden.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

2. De stichting zal daartoe de volgende activiteiten ondernemen;
a. het ondersteunen van en/of samenwerken met instellingen met gelijke doelstellingen werkzaam in de programmagebieden;
b. het ondersteunen van en/of samenwerken met instellingen met gelijke doelstellingen werkzaam in de programmagebieden;
c. het verlenen van materiele casu quo immateriele diensten aan programma- en projectuitvoerders;
d. het opleiden en uitzenden van deskundigen en vrijwilligers;
e. het verspreiden van publicaties en het geven van voorlichting;
f. het werven van fondsen in overeenstemming met het Reglement CBF-Keur;
g. normaal (laag risicodragend) vermogensbeheer van effecten en liquiditeiten;
h. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
en verder al datgene dat met het vorenstaande direct of indirect verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan Stichting Nabesa – 2021

Stichting Nabesa heeft als doel om in overeenstemming met het gedachtegoed van L. Ron Hubbard maatschappelijke verbetering tot stand te brengen op het gebied van normen en waarden, de kwaliteit van het onderwijs, de mensenrechten, het geestelijke en lichamelijke welzijn van burgers, de van drugs- en criminaliteit problematiek, de positie van bijzondere doelgroepen en de hulp bij calamiteiten.

Dit heeft zij gedaan door verschillende goede doelen te steunen, zowel seculiere als religieuze doelen, en door fondsen te verwerven voor een gebouw waarin religieuze diensten van de Scientology Kerk gehouden kunnen worden, vrijwilligers geworven en opgeleid worden, en waar vanuit maatschappelijke programma’s op het gebied van drugspreventie, normen en waarden en mensenrechten tot uitvoering gebracht kunnen worden. De fondsenwerving voor de aanschaf van het gebouw is voltooid en een geschikt gebouw is aangeschaft, in 2017 was dit betrokken. Het gebouw is daarvoor al in gebruik genomen voor verschillende activiteiten. Het gebouw is ingebruik voor interreligieuze bijeenkomsten en lezingen.

De omvangrijkste activiteit in het gebouw van Stichting Nabesa is de de zorg voor geestelijk welzijn door de Scientology Kerk Amsterdam en haar creatie van vrijwilligers, met daarnaast verschillende interreligieuze en maatschappelijke activiteiten. Stichting Nabesa ziet deze activiteiten als vallende binnen haar statutaire doelen en is er trots op dat deze activiteiten binnen het gebouw gaan plaatsvinden.

Financiele steun zal verleend worden, voor zover het valt binnen de mogelijkheden, aan:
Stichting Geen Drugs, Wel Leven
Stichting Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens
Stichting Youth for Human Rights NL
Stichting De Weg naar Geluk
Stichting Narconon

Dit naast het ter beschikkingstellen van het gebouw aan de Wibautstraat.

Het postadres van de Stichting is:
Stichting Nabesa
Maria Snelplantsoen 15
1106 WN Amsterdam
KvK 39092497
stichtingnabesa@hotmail.com

RSIN: 815565975

Het werk dat de instelling doet:
De Stichting werft, beheert en schenkt fondsen om de doelen te bereiken zoals in haar statuten vastgelegd en stelt een gebouw ter beschikking voor vrijwilligers van verschillende doelen.

Het beheer van het vermogen van de instelling
Het beheer van het vermogen van de instelling wordt door het bestuur gedaan als beherende en controlerende factor. Het strategische beleggingsbeleid van de Stichting is gericht op het vermijden van risico. De Stichting doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en obligaties. De financiële administratie wordt gedaan door een vrijwilliger en jaarlijks worden de jaarstukken opgemaakt door een ter zake kundige externe professional.
De besteding van het vermogen van de instelling gebeurt volgens beslissingen van het bestuur, als gevolg van eigen geïnitieerde project voorstellen of na een goedgekeurd verzoek van een instelling voor financiële steun. De steun wordt alleen geschonken aan doelen die in de statuten beschreven zijn.

Het bestuur bestaat uit:
dhr. G. Kalmijn – Voorzitter
mevr. V. Rameckers – Penningmeester
dhr. K. Plat – lid
dhr. R. van der Bijl – lid
de functie van Secretaris is tijdelijk niet bezet

Het beloningsbeleid
Aan de bestuursleden wordt geen vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid betaald.

Achtergrond

Van het gedachtegoed van de op 13 maart 1911 in Nebraska in de Verenigde Staten geboren Lafayette Ron Hubbard (overleden in 1986) is zijn beschrijving van de werking van de menselijke geest, vastgelegd in zijn in 1950 uitgebrachte boek Dianetics, het meest bekend. Het boek is een alltime bestseller, waarvan intussen in meer dan 100 landen ruim 20 miljoen exemplaren verkocht zijn. De populariteit van de in het boek beschreven methode waarmee de mens zich kan bevrijden van angsten, psychosomatische kwalen, ziekten, ongewenste gedachten en gedragingen, en de succesvolle toepassingen daarvan door een grote schare mensen, leidde in 1954 tot het ontstaan van de Scientology religie, waarin het aloude boeddhistische pad naar spirituele bevrijding gemoderniseerd en versneld werd en een ieder de mogelijkheid wordt geboden zijn geestelijk en lichamelijk welzijn te verhogen.

Hubbard heeft ook veel ander onderzoek gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van lees en leerproblemen, en verslaving aan drugs. Zijn ontdekkingen op deze gebieden leidden tot een studiemethode die de kwaliteit van het onderwijs verbetert en een methode voor ontgifting van het lichaam, waardoor werkelijke drugafkick (geen vervanging door andere drugs) mogelijk is. Alles bij elkaar bestaat het oeuvre van humanist Hubbard uit 5000 geschriften en 3000 opgenomen lezingen waarvan meer dan 200 miljoen exemplaren in omloop zijn.
Klik hier voor meer informatie over L. Ron Hubbard.

Op de in de bovengenoemde doelstelling gebieden zijn naast de Scientology Kerk al enkele stichtingen werkzaam, zoals
Stichting De weg naar geluk, welke een door Hubbard geschreven seculiere gedragscode promoot ter verhoging van het besef van normen en waarden;
Stichting Applied Scholastics, die de studiemethode verspreid in de onderwijswereld;
Stichting Nederlands comité voor de mensenrechten;
Stichting Narconon Nederland, dat de drugafkick methode toepast;
Stichting Zeg nee tegen drugs, ja tegen het leven, dat drugsvoorlichting geeft.

Het ondersteunen van en/of samenwerken met instellingen met gelijke doelstellingen die in de doelgebieden werkzaam zijn is een statutaire activiteit van Stichting Nabesa.

Stichting Nabesa heeft sinds haar oprichting met de door haar ontvangen giften meerdere projecten van de bovengenoemde instellingen financieel gesteund. Zo is bijvoorbeeld bijgedragen aan de renovatie van de sauna van Stichting Narconon, en wat later aan de renovatie van haar keuken.
Behalve de Stichting Narconon beschikken geen van de genoemde instellingen over eigen of gepaste huisvesting, waardoor in de visie van de oprichters van Stichting Nabesa hun effectiviteit geremd is en de maatschappij verbetering vertraagd wordt.
Daarom hebben zij besloten dat haar overkoepelende en samenwerkings doelstelling het sterkst tot haar recht komt door het verwerven van een geschikt gebouw zodat alle thuisloze instellingen een vaste plek kunnen hebben om vanuit te opereren. Het grootste deel van de ontvangen giften is daarom afgelopen jaren opgespaard om die aanschaf mogelijk te maken.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Stichting Nabesa heeft een pand dat ter beschikking staat voor interreligieuze bijeenkomsten, goede doelen en geestelijke zorg. In het pand is permanente opslag van materialen ten behoeve van drugspreventie, mensenrechten, het bevorderen van normen en waarden, het aan de kaak stellen van misstanden in de psychiatrie, geestelijke hulp en andere materialen t.b.v. sociale verbetering.  
Daarnaast is het het opstart punt geweest voor verschillende activiteiten, schoonmaken van de buurt, drugspreventie evenementen, mensenrechten lezingen en interreligieuze bijeenkomsten en huist Scientology Kerk Amsterdam in het gebouw. 

Gedurende 2020 waren de activiteiten wel afgenomen door COVID-19, inclusief het twee maanden sluiten van het pand, en verwacht wordt dat de activiteiten gedurende 2021 nog steeds in verminderde mate uitgeoefend zullen worden. 

Jaarrekeningen

Zie hier de jaarrekening Nabesa 2021.

 

Leave a Reply