Over de Stichting

Beleidsplan Stichting Nabesa

Inleiding

Stichting Nabesa is een steunstichting van Scientology Kerk Amsterdam (hierna SKA). De doelen van Stichting Nabesa zijn in lijn met de doelen van SKA. Stichting Nabesa heeft echter een andere organisatievorm en andere middelen om dit doel te bereiken. Stichting Nabesa steunt SKA voornamelijk door het gebouw te beheren waarin SKA is gehuisvest en door verschillende administratieve aangelegenheden voor SKA op te lossen.

Termijn van het beleidsplan

De termijn van het beleidsplan is 2022-2023.

Missie

Stichting Nabesa steunt de Scientology religie zoals die geformuleerd is door
L. Ron Hubbard en uitgedragen door SKA. De bestuursleden van Stichting Nabesa zijn allemaal actieve leden van SKA en willen per het gedachtengoed van L. Ron Hubbard de wereld in een betere staat brengen en de mens bewust maken van haar eigen spirituele aard.

Doelstelling

Stichting Nabesa heeft ten doel:
a. het beheren en onderhouden van het gebouw/de gebouwen waar
SKA is gehuisvest;
b. het beheren en exploiteren van onroerende zaken en beperkte
genotsrechten daarop ten behoeve van SKA;
c. het verwerven en vervreemden van onroerend goed ten behoeve van de
vestiging(en) van SKA;
d. het verkrijgen, verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van de
aankoop en het onderhoud van het onroerend goed/de onroerende
goederen van SKA;
e. het verkrijgen, verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van SKA, ten einde de doelstellingen van SKA te ondersteunen,
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Strategie & Activiteiten

Stichting Nabesa gaat/zal:
– Het gebouw Wibautstraat 112 blijvend in bruikleen stellen aan SKA.
SKA mag naar haar goedkeuring gedeelten van het gebouw in gebruik stellen aan andere Algemeen Nut Beogende Instellingen en sociale en maatschappelijke programma’s. Er wordt verwacht dat dit 1x per week gaat gebeuren.
– Administratieve aangelegenheden ten behoeve van Stichting Nabesa en SKA beheren.
– Maandelijkse inspecties van het gebouw Wibautstraat 112 uitvoeren.
– Continue onderhoud van Wibautstraat 112 verzorgen al naar gelang dit nodig is.

Organisatie

KvK nummer: 39092497
RSIN en fiscaal nummer: 815565975
e-mail adres: stichtingnabesa@hotmail.com

Postadres:
Voorthuizenstraat 129
1091GP Amsterdam

Bestuur

– Ir. Guido Kalmijn, voorzitter
– W.L.C. de Haas, secretaris
– Valeria Rameckers, penningmeester
– Kees Plat, bestuurslid
– Drs. René van der Bijl, bestuurslid

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden.

Het bestuur werkt onbezoldigd.

Financieel beleid:

De Stichting Nabesa werft, beheert en schenkt fondsen om de doelen te bereiken zoals in haar statuten vastgelegd. De Stichting werft met name fondsen binnen de kerkgemeente van Scientologen.

Het bestuur van Stichting Nabesa is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.

Het strategische beleggingsbeleid van Stichting Nabesa is gericht op het vermijden van risico. De liquide middelen worden aangehouden op een laagrentende bankrekening.

Stichting Nabesa doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en obligaties.

Stichting Nabesa heeft niet ten doel het maken van winst.

Een eventueel batig saldo van Stichting Nabesa na vereffening wordt besteed in overeenstemming met het doel van de Stichting Nabesa.

Jaarrekeningen

jaarrapport 2022

 

Leave a Reply