Nabesa

Stichting Nabesa: Naar een Betere Samenleving!

Stichting Nabesa is op 23 december 2005 opgericht en heeft als doel om in overeenstemming met het gedachtegoed van L. Ron Hubbard maatschappelijke verbetering tot stand te brengen op het gebied van:

  • normen en waarden;
  • de kwaliteit van het onderwijs;
  • het versterken van de mensenrechten;
  • het geestelijke en lichamelijke welzijn van burgers;
  • de drugs en criminaliteits problematiek;
  • de positie van bijzondere doelgroepen en de hulp bij calamiteiten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Van het gedachtegoed van de op 13 maart 1911 in Nebraska in de Verenigde Staten geboren Lafayette Ron Hubbard (overleden in 1986) is zijn beschrijving van de werking van de menselijke geest, vastgelegd in zijn in 1950 uitgebrachte boek Dianetics, het meest bekend. Het boek is een alltime bestseller, waarvan intussen in meer dan 100 landen ruim 20 miljoen exemplaren verkocht zijn. De populariteit van de in het boek beschreven methode waarmee de mens zich kan bevrijden van angsten, psychosomatische kwalen, ziekten, ongewenste gedachten en gedragingen, en de succesvolle toepassingen daarvan door een grote schare mensen, leidde in 1954 tot het ontstaan van de Scientology religie, waarin het aloude boeddhistische pad naar spirituele bevrijding gemoderniseerd en versneld werd en een ieder de mogelijkheid wordt geboden zijn geestelijk en lichamelijk welzijn te verhogen.

Hubbard heeft ook veel ander onderzoek gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van lees en leerproblemen, en verslaving aan drugs. Zijn ontdekkingen op deze gebieden leidden tot een studiemethode die de kwaliteit van het onderwijs verbetert en een methode voor ontgifting van het lichaam, waardoor werkelijke drugafkick (geen vervanging door andere drugs) mogelijk is. Alles bij elkaar bestaat het oeuvre van humanist Hubbard uit 5000 geschriften en 3000 opgenomen lezingen waarvan meer dan 200 miljoen exemplaren in omloop zijn.
Klik hier voor meer informatie over L. Ron Hubbard.
(link naar http://www.lronhubbard.org/ron-series/profile/humanitarian.html )

Op de in de bovengenoemde doelstelling gebieden zijn naast de Scientology Kerk al enkele stichtingen werkzaam, zoals
Stichting De weg naar geluk, welke een door Hubbard geschreven seculiere gedragscode promoot ter verhoging van het besef van normen en waarden;
Stichting Applied Scholastics, die de studiemethode verspreid in de onderwijswereld;
Stichting Nederlands comité voor de mensenrechten;
Stichting Narconon Nederland, dat de drugafkick methode toepast;
Stichting Zeg nee tegen drugs, ja tegen het leven, dat drugsvoorlichting geeft.

Het ondersteunen van en/of samenwerken met instellingen met gelijke doelstellingen die in de doelgebieden werkzaam zijn is een statutaire activiteit van Stichting Nabesa.

Stichting Nabesa heeft sinds haar oprichting met de door haar ontvangen giften meerdere projecten van de bovengenoemde instellingen financieel gesteund. Zo is bijvoorbeeld bijgedragen aan de renovatie van de sauna van Stichting Narconon, en wat later aan de renovatie van haar keuken.
Behalve de Stichting Narconon beschikken geen van de genoemde instellingen over eigen of gepaste huisvesting, waardoor in de visie van de oprichters van Stichting Nabesa hun effectiviteit geremd is en de maatschappij verbetering vertraagd wordt.
Daarom hebben zij besloten dat haar overkoepelende en samenwerkings doelstelling het sterkst tot haar recht komt door het verwerven van een geschikt gebouw zodat alle thuisloze instellingen een vaste plek kunnen hebben om vanuit te opereren. Het grootste deel van de ontvangen giften is daarom afgelopen jaren opgespaard om die aanschaf mogelijk te maken.

Het postadres van de Stichting is:
Stichting Nabesa
p/a Bernissestraat 91
1079 ZR Amsterdam
KvK 39092497

Het werk dat de instelling doet:
De Stichting werft, beheert en schenkt fondsen om de doelen te bereiken zoals in haar statuten vastgelegd.
De Stichting is niet religieus, echter heeft tot nog toe met name fondsen geworven binnen en verkregen van de kerkgemeente van scientologen.

De manier waarop de instelling geld werft
De instelling werft gelden via fondsenwervers en het verkrijgen van eenmalige donaties op als fondsenwervingevenement aangekondigde bijeenkomsten.

Het beheer van het vermogen van de instelling
Het beheer van het vermogen van de instelling wordt door het bestuur gedaan als beherende en controlerende factor. Het strategische beleggingsbeleid van de Stichting is gericht op het vermijden van risico. De Stichting doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en obligaties. De financiële administratie wordt gedaan door een vrijwilliger en jaarlijks worden de jaarstukken opgemaakt door een ter zake kundige externe professional.

De besteding van het vermogen van de instelling
De besteding van het vermogen van de instelling gebeurt volgens beslissingen van het bestuur, als gevolg van eigen geïnitieerde project voorstellen of na een goedgekeurd verzoek van een instelling voor financiële steun. De steun wordt alleen geschonken aan doelen die in de statuten beschreven zijn.

Het bestuur bestaat uit:
dhr. G. Kalmijn – Voorzitter
mevr. V. Rameckers – Secretaris
dhr. K. Plat – lid
dhr. R. van der Bijl – lid
de functie van Penningmeester is tijdelijk niet bezet

Het beloningsbeleid
Aan de bestuursleden wordt geen vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid betaald.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Na een intensieve zoektocht en bezoek aan een groot aantal aangeboden panden is dankzij gulle gevers in 2013 een groot en geschikt pand aangeschaft, dat gereed gemaakt zal worden zodra de nog lopende contracten van enkele nog daarin aanwezige commerciële huurders afgelopen zijn.

In het pand komt ook een evenementruimte die, in overleg, gebruikt kan worden voor bijeenkomsten, overleg met, en evenementen van, instellingen met soortgelijke maatschappij verbeterende doelstellingen als in het gedachtegoed van L. Ron Hubbard.

Jaarrekeningen
Verder publicaties zullen binnenkort geplaatst worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>